Voorwaarden

1. Branger Advocaten (Branger Advocaten) is een maatschap van advocaten (rechtspersonen en natuurlijke personen). De maatschap stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen in de ruimste zin van het woord.

2. Alle opdrachten, hetzij rechstreeks aan Branger Advocaten, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3. Iedere aansprakelijkheid van DK7RA is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de besloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

4. Indien geen uitkering als bedoeld in artikel 3 volgt, is de aansprakelijkheid van Branger Advocaten in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 50.000,00

5. Bij het inschakelen van derden zal Branger Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Branger Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De opdrachtgever machtigt Branger Advocaten om namens hem eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.

6. De opdrachtgever vrijwaart Branger Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Branger Advocaten.

7. Niet alleen Branger Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van eninge opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunne op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

8. De hoogte van het verschuldigde uurtarief wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. het uurtarief wordt geindexeerd overeenkomstig de Richtlijn salarissen curatoren en bewindvoerders, zoals vastgesteld in overleg tussen De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Gedeclareerd worden alsdan de gewerkte uren maal het overeengekomen uurtarief. Op de declaraties worden de voor verschotten, diensten van derden en algemene kantoorkosten in rekening gebrachte bedragen gespecificeerd.

9. Op de rechtsverhouding tussen Branger Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Branger Advocaten voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nerderlandse rechter worden voorgelegd. Bij uitsluiting is bevoegd de Rechtbank Utrecht.

10. De algemene voorwaardne worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever toegestuurd of ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Van deze algemene voorwaarden zal een exemplaar gedeponeerd worden ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en kan een kopie worden ingezien op de website van Branger Advocaten: http://www.dekoning-renes.nl. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

11. Branger Advocaten heeft een interne klachtenregeling. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over zijn/haar behandelend(e) advoca(a)t(en) dient de opdrachtgever zich met zijn/haar klacht schriftelijk te wenden tot mr. J.G.M. de Koning die de klacht in behandeling zal nemen. Indien de klacht mr. J.G.M. de Koning betreft, dient de opdrachtgever zich te wenden tot mr. C.E. Vonhoff. De klacht zal door Branger Advocaten worden behandeld overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde interne klachtenreglement bestemd voor de interne klachtenregeling van advocatenkantoren in Nederland.