Gefinancierde rechtsbijstand

We kennen in Nederland een systeem van gefinancierde rechtshulp. Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen dan betaalt de overheid in veel gevallen uw advocaatskosten. Dit geldt niet alleen voor zaken waarin u een procedure moet voeren, maar ook wanneer u advies nodig hebt, of wanneer de advocaat voor u bemiddelt in een conflict. U moet wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, en niet van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan uw zaak moet besteden.

In het eerste gesprek wordt met u bekeken of het zinvol is om bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen. Als het verzoek wordt gehonoreerd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten toevoeging afgegeven.

Per 1 april 2006 is het systeem gewijzigd in die zin dat het niet langer nodig is bij de gemeente een “Verklaring omtrent inkomen en vermogen” te halen. Er kan worden volstaan met een kopie van uw legitimatiebewijs, waarmee de advocaat voor u een aanvraag zal indienen. De Raad voor Rechtsbijstand gaat vervolgens uw financiële gegevens opvragen bij de Belastingdienst. Voor wat betreft het inkomen wordt uitgegaan van het verzamelinkomen in box 1, 2 en 3, en voor wat betreft het vermogen wordt uitgegaan van de gemiddelde rendementsgrondslag in box 3. Als peiljaar wordt gehanteerd het tweede kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag. De actuele inkomens- en vermogensnormen kunt u opzoeken op www.rvr.org onder het kopje Publieksinfo.

Aan het eind van de zaak wordt door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld of u op grond van het financiële resultaat alsnog in staat moet worden geacht de kosten van de advocaat zelf te dragen. Er is bepaald dat u daartoe in staat bent wanneer u een geldbedrag ontvangt (of een geldvordering heeft gekregen) ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrije vermogen. In dat geval dient u alsnog het uurtarief van de advocaat te betalen, welk tarief in het eerste gesprek met u wordt besproken (zie verder hieronder).

Uurtarief

Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt dan zal de advocaat met u een uurtarief afspreken. De tarieven variëren van € 165 tot € 180 per uur, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% BTW. Dit is het tarief dat u gaat betalen voor alle werkzaamheden die de advocaat voor u verricht, zoals bijvoorbeeld het voeren van besprekingen, het opstellen van brieven en processtukken en het houden van telefoongesprekken. Ons kantoor houdt alle werkzaamheden nauwkeurig bij, en op uw verzoek kan er altijd een specificatie worden verstrekt. De declaraties worden in principe maandelijks verstuurd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

In bemiddelingszaken, waarin de advocaat optreedt voor twee mensen, krijgt ieder van u de helft van het tarief in rekening gebracht.

Extra kosten

Zowel in betalende als toegevoegde zaken zult u in een eventuele procedure griffierecht verschuldigd zijn, en dient u de kosten van op te vragen uittreksels voor uw rekening te nemen. Ook de kosten van eventueel in overleg met u in te schakelen externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld een accountant of een notaris, komen voor uw eigen rekening.